Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Giám Đốc, các Phó Giám Đốc Công ty và Kiểm soát viên

1. Chủ tịch Công ty: Nguyễn Tuấn Anh - từ ngày 01/4/2022
       1. Chủ tịch Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty.
       2. Chủ tịch Công ty do Hội đồng thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Chủ tịch Công ty làm việc theo chế độ chuyên trách (không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty). Nhiệm kỳ của Chủ tịch Công ty không quá 05 năm; Chủ tịch Công ty có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế.
       3. Chủ tịch Công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu mà chủ sở hữu giao tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn góp của Công ty ở các doanh nghiệp khác.
       4. Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Giám Đốc Công ty: Mạc Văn Được
       1. Giám đốc Công ty do Hội đồng thành viên Tổng công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Chủ tịch Công ty.
      2. Giám đốc Công ty được bổ nhiệm, ký hợp đồng với nhiệm kỳ không quá năm (05) năm. Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại.

3. Phó Giám Đốc Công ty: Lê Ngọc Thành
       a. Phụ trách công tác hành chính của Công ty.
       b. Phụ trách các hoạt động về gieo ươm (vườn ươm) cây giống, trồng và chăm sóc rừng trồng.
       c. Phụ trách các hoạt động khai thác nhựa thông.
       e. Thực hiện các nhiệm cụ khác do Giám đốc Công ty phân công hoặc ủy quyền.
 
4. Phó Giám Đốc Công ty: Nguyễn Văn Tri
       a. Phụ trách công tác QLBVR và đất rừng; công tác PCCCR; công tác xử lý chặt phá lấn chiếm rừng và đất trồng rừng; xây dựng phương án PCCCR của Công ty hàng năm; công tác duy trì chứng chỉ FSC.
        b. Phụ trách các hoạt động khai thác tiả thưa, khai thác rừng.
        c. Chỉ đạo, theo dõi công tác SXKD tại Nhà máy chế biến gỗ ván Miền Nam.
        d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty phân công hoặc uỷ quyền.
      
5. Kiểm soát viên: Nguyễn Trung Trực
      * Nhiệm vụ:
      - Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty, Ban giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty NLG Miền Nam, bao gồm các nội dung sau đây:
      + Việc thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với Công ty; việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty NLG Miền Nam vào công ty khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty liên kết.
      + Việc triển khai thực hiện điều lệ của Công ty, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty.
     + Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, hàng năm của Công ty.
      + Việc điều chỉnh vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
      + Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
      + Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty.
      + Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của  pháp luật.
      + Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty.
      + Các nội dung khác do Tổng công ty quy định.
      - Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Hội đồng thành viên Tổng công ty hoặc các cơ quan  nhà  nước có liên quan; trình Tổng công ty báo cáo thẩm định.
      - Kiến nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty, Chủ tịch công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty.
      - Các nhiệm vụ khác quy định tại điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Tổng công ty.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây