Rss Feed

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÀNH LANG BẢO VỆ VEN SUỐI NĂM 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 27/07/2017 10:51 - Người đăng bài viết: BanGD
BÁO CÁO
KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÀNH LANG
BẢO VỆ VEN SUỐI NĂM 2016
 
Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Công ty được tổ chức GFA cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững  ngày 20/12/2016, Mã số GFA – FM/COC - 002965.

Căn cứ kế hoạch xây dựng hành lang bảo vệ ven suối và đa dạng sinh học giai đoạn 2016-2020 số 18/KH- FSC.2016, ngày 20/4/2016.
Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam báo cáo kết quả thực hiện bảo vệ hành lang ven suối 2016 như sau:

I. HIỆN TRẠNG CÁC SUỐI, KHE, RẠCH TRONG ĐỊA BÀN

Trong năm 2016 thực hiện bảo vệ ven suối và đa dạng sinh học tại suối Đăk Hơnong chảy qua xã Đăk Kan thuộc Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Ngọc Hồi và suối Đăk Pxi chảy qua xã Tê Xăng huyện Tu Mơ Rông thuộc Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Văn Xuôi quản lý.


Ban
trồng
rừng
Tên
suối
Số
lượng dòng chảy (dòng)
Tổng chiều dài  suối
(m)
Tổng diện tích HLVS và ĐDSH
(ha)
Diện tích HLVS mỗi bên
5 m (ha)
Diện
tích
đa dạng sinh học liền kề
(ha)
Chia theo bề rộng dòng chảy Mô tả hiện trạng thực bì mỗi bên
Suối
cấp 4
(2- 5m)
Suối
cấp 5
(<2m)
Ngọc
Hồi
Đăk
Hơnong
1 1.200 4,7 1,2 3,5 1.200   Le, nứa,
cây gỗ
tái sinh,
Văn
Xuôi
Đăk
Trang
1 850 3,78 0,85 2,93   850 cây bụi,
cỏ tranh, 
lau, lách,
Tổng cộng   2.050 8,48 2,05 6,43 1.200 850  
 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BVHLVS 2016

Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện bảo vệ hành lang ven suối được 2.050 m. Cụ thể:


Ban
trồng
rừng
Tên
suối
Số
lượng dòng chảy (dòng)
Tổng chiều dài  suối
(m)
Tổng diện tích HLVS và ĐDSH
(ha)
Diện tích HLVS mỗi bên
5 m (ha)
Diện
tích
đa dạng sinh học liền kề
(ha)
Chia theo bề rộng dòng chảy Mô tả hiện trạng thực bì mỗi bên
Suối
cấp 4
(2- 5m)
Suối
cấp 5
(<2m)
Ngọc
Hồi
Đăk
Hơnong
1 1.200 4,7 1,2 3,5 1.200   Le, nứa,
cây gỗ
tái sinh,
Văn
Xuôi
Đăk
Trang
1 850 3,78 0,85 2,93   850 cây bụi,
cỏ tranh, 
lau, lách,
Tổng cộng   2.050 8,48 2,05 6,43 1.200 850  
 
- Khối lượng: - Tổng chiều dài của 02 suối là 2.050 m. Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty đã đóng 20 cọc mốc, làm 02 biển báo. Cụ thể như sau:
+ Tại Suối Đăk Honong (Ban Ngọc Hồi): Đóng 01 biển báo, 12 cột bê tông.
+ Tại Suối Đăk Trang (Ban Văn Xuôi): Đóng 01 biển báo, 8 cột bê tông, đồng thời đã gửi công văn, tờ rơi tuyên truyền đến các xã trên địa bàn.
- Kinh phí đã thực hiện:


TT Khoản mục chi phí ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)
Tổng tiền
(đồng)
1 Biển báo khu vực bảo vệ cái 2 300.000 600.000
2 Cột bê tông cái 20 180.000 3.600.000
3 Công cắm mốc công 5 150.000 750.000
4 Công bảo vệ HLVS (5 công/ha) công 10,25 150.000 1.538.000
5 Công bảo vệ ĐDSH (5 công/ha) công 32,15 150.000 4.822.000
6 Chi phí trồng cây bản địa
 (Thông ba lá)
ha 0,4 27.000.000 10.800.000
  Tổng       22.110.000
 
IV. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC.

1. Một số tồn tại:

- Một số dòng suối nhỏ chưa có kế hoạch xây dựng hành lang bảo vệ và chưa thể hiện trên bản đồ;
- Kinh phí hạn hẹp nên kế hoạch và thực hiện BVHLVS năm đầu chưa được nhiều…

2. Các giải pháp khắc phục tồn tại:

- Bổ sung một số dòng suối nhỏ vào kế hoạch xây dựng hành lang bảo vệ ven suối năm 2017 và thể hiện rõ trên bản đồ;
- Trồng bổ sung cây bản địa vào những khoảng trống không có cây tái sinh tự nhiên.
- Không được trồng cây nông nghiệp sát bờ suối, khoảng cách đất sản xuất phải cách suối trên 5m.

V. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BẢO VỆ HLVS 2017

1. Khối lượng thực hiện:

- Năm 2017: xây dựng kế hoạch bảo vệ hành lang ven suối và đa dạng sinh học tại Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi với tổng chiều dài các suối là 4.100 m, tổng diện tích bảo vệ hành lang ven suối và đa dạng sinh học là 9,67 ha.


Ban
Trồng
Rừng
Tên suối Số lượng dòng chảy (dòng) Tổng chiều dài
(m)
Tổng diện tích HLVS và ĐDSH
(ha)
Diện tích HLVS mỗi bên
5 m (ha)
Diện
tích
đa dạng sinh học liền kề
(ha)
Chia theo bề rộng dòng chảy Mô tả
hiện
trạng
thực bì
mỗi bên
Suối
cấp 4
(2- 5m)
Suối
cấp 5
(<2m)
Kế hoạch năm 2017 3 4.100 9,67 4,1 5,57 600 3.500  
Rờ Kơi Đăk Sir 1 1.200 2,96 1,2 1,76   1.200 Le, nứa,
  Đăk Sir 1 2.300 5,12 2,3 2,82   2.300 cây gỗ
  Đăk Plom 1 600 1,59 0,6 0,99 600   tái sinh,
 
2. Mục đích, yêu cầu:

2.1. Mục đích:

- Nhằm bảo vệ được những diện tích ở khu vực đỉnh đồi cao, chân lô, ven suối, khe, hồ, đập nước, ...
- Đảm bảo giữ nước, bảo vệ đất phòng chống xói mòn rửa trôi.
- Đảm bảo cảnh quan sinh thái trong khu vực.
- Có chỗ trú ngụ cho động thực vật, an toàn đa dạng sinh học, bảo tồn động thực vật.
- Đảm bảo quản lý rừng lâu dài bền vững.

2.2. Yêu cầu:

- Bảo vệ được nguồn nước, ven sông, ven suối, phòng chống xói mòn,
- Có tác dụng như các đường băng xanh để phòng chống cháy rừng. 
- Những vị trí có thực bì đảm bảo khoanh nuôi bảo vệ phát triển thành rừng.

VI. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ HÀNH LANG VEN SUỐI

1. Nội dung:

a. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục:

Tuyên truyền rộng rãi về chức năng của khe suối và vai trò của hành lang bảo vệ tới toàn thể nhân dân trong vùng, các cấp chính quyền địa phương với mục tiêu mọi người dân đều nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước mà chính họ là người sử dụng; từ đó hộ dân tự nguyện tham gia bảo vệ, không tự ý chặt phá cây trong hành lang bảo vệ sông, suối, khe, rạch;

b. Xây dựng các văn bản bảo vệ hành lang, ven suối

- Trong nội bộ Công ty: Xây dựng các quy định nội bộ về bảo vệ cây xanh trong phạm vi hành lang suối, khe rạch, thể hiện cụ thể trong Nội quy lao động và các văn bản nội bộ khác; trong đó thể hiện chế tài xử phạt - khen thưởng đối với CBCNV;
- Phối hợp với địa phương các xã trong địa bàn xây dựng các quy ước bảo vệ rừng và bảo vệ hành lang cho các thôn bản để toàn dân cùng tham gia thực hiện;
- Có văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có ý kiến chỉ đạo cỏc cấp thực hiện bảo vệ hành lang và thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

c. Xúc tiến nuôi dưỡng rừng:

Tiến hành giao khoán cho các Ban trồng rừng quản lý bảo vệ toàn bộ diện tích hành lang suối dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của Công ty. Nội dung chính là bảo vệ nguyên vẹn hiện trạng hành lang, xúc tiến và nuôi dưỡng tái sinh tự nhiên, ngăn chặn các hành vi xâm hại.
Trồng thêm một số loài cây bản địa như Thông ba lá, giổi, nhội, ....

d. Phối hợp với địa phương và Kiểm lâm tuần tra kiểm soát:

Phối hợp với chính quyền địa phương các xã trong địa bàn; Hạt kiểm lâm huyện triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ hành lang ven suối; thường xuyên tiến hành tuần tra các khu vực dễ bị xâm hại, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm.        

2. Xây dựng hành lang bảo vệ các khe suối.

Việc xây dựng hành lang bảo vệ khe suối và hồ tuân theo quy định của nhà nước (Tại thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009 của Bộ NN & PTNT về việc hướng dẫn khai thác chọn). Cụ thể tại Điều 11 của thông tư quy định Hành lang bảo vệ sông, suối được quy định như sau:
- Sông, suối cấp 1 (bề rộng trên 20m): hành lang bảo vệ mỗi bên 30m;
- Sông, suối cấp 2 (bề rộng từ 10 - 20m): hành lang bảo vệ mỗi bên 20m;
- Sông, suối cấp 3 (bề rộng từ 5 - 10m): hành lang bảo vệ mỗi bên 10m.
- Căn cứ Quy định của Vinapaco tại công văn ngày 03/12/2014 hướng dẫn khắc phục lỗi xây dựng hành lang ven suối nhỏ:
+ Suối cấp 4 (bề rộng từ 2 – 5 m): hành lang bảo vệ mỗi bên 5m.
+ Những suối nhỏ dưới 2m, để lại hành lang tự nhiên.
Không khai thác trên diện tích hành lang bảo vệ sông, suối.

3. Dự toán kinh phí bảo vệ hành lang ven suối 2017:

3.1. Hạng mục kinh phí xây dựng:


TT Khoản mục chi phí ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)
Tổng tiền
(đồng)
1 Biển báo khu vực bảo vệ cái 3 300.000 900.000
2 Cột bê tông cái 41 180.000 7.380000
3 Công cắm mốc công 10 150.000 1.500.000
4 Công bảo vệ HLVS (5 công/ha) công 20,5 150.000 3.075.000
5 Công bảo vệ ĐDSH (5 công/ha) công 27,85 150.000 4.177.500
  ...........        
  Tổng       17.032.500
 
3.2. Nguồn kinh phí:

+ Kinh phí chi trả tiền công bảo vệ hành lang ven suối: Công ty chi trả cho người hợp đồng bảo vệ từ nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng.
          + Kinh phí theo dõi giám sát: Phòng Kỹ thuật lâm sinh Công ty có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, thu thập số liệu và báo cáo kết quả giám sát hằng năm. Kinh phí được tính vào tiền lương tháng của cán bộ kỹ thuật.    
    
VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ HLVS 2017: Xong trong trước 30/11/2016;
- Kết hợp vừa xây dựng kế hoạch, vừa tuyên truyền trong nhân dân.
Trên cơ sở số liệu thu thập được, Công ty viết báo cáo gửi Tổng công ty vào tháng 12 hàng năm; trong báo cáo nhận xét những nỗ lực của Công ty đạt được và đề xuất các biện pháp bảo vệ hành lang ven suối, giảm thiểu những tác động xấu./.


 
GIÁM ĐỐC
  
 Đã ký    

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042