VINAPACO triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua việc tuyên truyền dưới các hình thức như: cấp phát tài liệu thi hành Hiến pháp và các văn bản chỉ đạo triển khai thi hành hiến pháp cho lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị trong Tổng công ty; treo băng rôn, khẩu hiệu trong Tổng công ty, phát hành tờ gấp tuyên truyền về Hiến pháp; tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách cho người lao động, an toàn lao động & phòng chống cháy nổ.

Hội trường Tổng công ty Giấy Việt Nam treo băng rôn "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"


Băng rôn "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" được treo ở cổng Tổng công ty khu vực sản xuất

Trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc sinh hoạt Đoàn, Đảng Tổng công ty cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến về vị trí, vai trò Hiến pháp và pháp luật, về những quan điểm cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân… Đặc biệt tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các quy định của Tổng công ty liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đời sống của cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty như: Bộ luật lao động, pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật về khiếu nại, tố cáo…

Mỗi CBCNVLĐ Tổng công ty Giấy Việt Nam luôn ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy định của Tổng công ty, nghiêm chỉnh thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, luôn cập nhật những kiến thức pháp luật mới, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn.

VPBB