THÔNG BÁO CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THÔNG BÁO CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam có sự thay đổi chức danh quản lý sau khi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Ông Tống Hữu Chân - đã thôi kiêm nhiệm Giám đốc và tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Công ty. Ông Mạc Văn Được được Hội đồng thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.