Rss Feed

QUY CHẾ ĐẤU THẦU

Đăng lúc: Thứ hai - 21/11/2016 09:28 - Người đăng bài viết: BanGD
QUY CHẾ ĐẤU THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH KHAI THÁC TỈA THƯA, VẬN CHUYỂN GỖ THÔNG BA LÁ TẠI CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM
QUY CHẾ ĐẤU THẦU
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH KHAI THÁC TỈA THƯA, VẬN CHUYỂN GỖ
THÔNG BA LÁ TẠI CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY MIỀN NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-NLGMN.2016 ngày       /11/2016
của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam)
 
Chương I :
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1Phạm vi áp dụng.

Quy chế này quy định nội dung, trình tự và cách thức triển khai việc đấu thầu khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá bằng hình thức chào giá cạnh tranh đối với diện tích rừng Thông ba lá đã được thiết kế khai thác tỉa thưa năm 2016 tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện.

          Đấu thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, cạnh tranh, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
          Việc mở hồ sơ dự thầu và xét phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh được tiến hành khi có từ hai hồ sơ trở lên tham dự chào giá. Trường hợp chỉ có một hồ sơ tham dự chào giá thì Hội đồng đấu thầu trình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xem xét, xử lý. Trường hợp không có hồ sơ tham dự chào giá thì Công ty tiến hành giao khoán khai thác, vận chuyển theo hình thức thương thảo hợp đồng.

Điều 3: Giải thích từ ngữ.

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Hội đồng đấu thầu là tổ chức do Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam thành lập để thực hiện việc đấu thầu khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá theo hình thức chào giá cạnh tranh và các công việc liên quan theo quy định.
Khách hàng là Công ty/đơn vị/cá nhân trong nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.
Thông báo mời đăng ký tham gia đấu thầu là thông báo thay cho thư mời của Hội đồng đấu thầu được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được niêm yết tại văn phòng Công ty và đăng trên website của Công ty với các nội dung thể hiện rõ về nội dung tổ chức đấu thầu; thời gian địa điểm gửi hồ sơ đăng ký và các điều kiện đối với khách hàng.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu là tập hợp các tài liệu được lập bằng tiếng Việt bao gồm Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu và bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/giấy Chứng nhận ĐKKD và được cho vào phong bì dán kín.
Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu là Phiếu đăng ký của khách hàng với đầy đủ các thông tin cần thiết (tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số CMND, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, là đại diện cho tổ chức nào (nếu là tổ chức)), diện tích/khối lượng/vị trí đăng ký khai thác tỉa thưa, cam kết tự nguyện chấp hành quy chế đấu thầu và các quy định của Công ty trong việc khai thác tỉa thưa.
Thư mời dự thầu là Thư mời của Hội đồng đấu thầu gửi cho các khách hàng được lựa chọn để dự thầu sau khi danh sách khách hàng dự thầu được phê duyệt. Khách hàng không nhận được thư mời sẽ không được dự thầu. Thư mời sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan, diện tích/khối lượng khai thác tỉa thưa (là diện tích/khối lượng Công ty chấp thuận cho khách hàng thực hiện khai thác tỉa thưa trong số diện tích/khối lượng khách hàng đăng ký), số tiền cọc phải nộp, thời gian và địa điểm nộp tiền cọc.
Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh là Phiếu của khách hàng đã nhận được Thư mời dự thầu gửi cho Hội đồng đấu thầu thể hiện rõ tổng diện tích/khối lượng thực hiện khai thác tỉa thưa, số tiền cọc đã nộp, các mức giá chào, diện tích/khối lượng khai thác tỉa thưa tương ứng các mức giá chào.
Hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh là tập hợp các tài liệu được lập bằng tiếng Việt bao gồm Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh và bản sao chứng từ nộp tiền cọc.
Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của diện tích/khối lượng gỗ giao khoán khai thác, vận chuyển gỗ do Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam quyết định.
Bước giá là khoảng cách giữa các giá chào liên tiếp.
Tiền đặt cọc là một khoản tiền bằng Việt Nam đồng mà Khách hàng đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền dự thầu chào giá cạnh tranh. Khách hàng nộp tiền cọc sau khi nhận được thư mời dự thầu. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
Mức giá chào là mức giá đề nghị của khách hàng ghi vào Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh. Mức giá chào không được cao hơn giá khởi điểm.
Diện tích/khối lượng thực hiện khai thác tỉa thưa là diện tích/khối lượng rừng Thông ba lá mà khách hàng ghi trong Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh.
Hợp đồng giao khoán khai thác, vận chuyễn gỗ Thông ba lá khai thác tỉa thưa là thỏa thuận thông qua các điều khoản thể hiện trong hợp đồng giữa Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam với các Khách hàng trúng giá.
Cuộc đấu thầu chào giá cạnh tranh không thành công là cuộc đấu thầu không có hoặc chỉ có một khách hàng dự thầu.

Điều 4: Tuyên bố đảm bảo.

Khi đăng ký tham gia đấu thầu theo Quy chế này, Khách hàng có nghĩa vụ:
Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về rừng cây khai thác tỉa thưa tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam; quy định về khai thác tỉa thưa của Công ty; quy định về quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh rừng; quy trình khai thác gỗ tác động thấp; quy định về vận chuyển gỗ; quy định về mở đường đấu nối; quy định về đảm bảo an toàn trong quá trình vận xuất, vận chuyển, tập kết gỗ; quy định về lán trại khai thác và các quy định khác có liên quan.
Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. (Trường hợp này nếu Khách hàng không vi phạm quy chế đấu thầu có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc).
Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.
 
Chương II :
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 5: Thành phần Hội đồng đấu thầu.
          Hội đồng đấu thầu gồm 01 Chủ tịch hội đồng là Phó Giám đốc Công ty; 01 Phó chủ tịch hội đồng là Kế toán trưởng Công ty; Thư ký hội đồng là Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; các thành viên là Trưởng phòng Kỹ thuật lâm sinh; Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Kiểm soát viên Công ty được mời tham dự Hội đồng với tư cách giám sát.

Điều 6: Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng đấu thầu.

Quyền hạn:
Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các thành phần trong Hội đồng và được quyền điều động các Phòng, Ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan.
          Được sử dụng con dấu Công ty trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
          Báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này và thực hiện sau khi có ý kiến của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
          Trách nhiệm:
          Xác định giá khởi điểm; xây dựng quy chế đấu thầu và các mẫu biểu liên quan trình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty ký quyết định ban hành.
          Thông báo mời đăng ký tham gia đấu thầu.
          Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký, lập danh sách khách hàng đăng ký trình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty để quyết định lựa chọn các khách hàng mời dự thầu và quyết định về diện tích/khối lượng thực hiện khai thác tỉa thưa theo từng khách hàng được lựa chọn.
          Gửi thư mời dự thầu, phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh cho khách hàng được lựa chọn.
          Cung cấp các thông tin cho khách hàng khi có yêu cầu về tài sản đấu thầu và các thông tin khác liên quan đến cuộc chào giá cạnh tranh.
          Nhận tiền cọc khách hàng dự thầu.
Tiếp nhận Hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh của khách hàng. Đảm bảo giữ bí mật về thông tin trong Hồ sơ cho đến thời điểm mở Hồ sơ.
          Tổ chức việc đấu thầu, mở Hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh và xét Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh theo quy định của quy chế này.
          Công bố khách hàng trúng giá và lập biên bản đấu thầu.
Gửi kết quả cho khách hàng ngay khi kết thúc cuộc đấu thầu.
          Báo cáo Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty kết quả cuộc đấu thầu.
Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền (nếu có) về tình hình, kết quả cuộc đấu thầu và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Trả tiền đặt cọc cho khách hàng không vi phạm quy chế trong trường hợp cuộc đấu thầu không thành hoặc khách hàng dự thầu nhưng không trúng giá.
 
Điều 7: Trách nhiệm của khách hàng.

          Đăng ký tham gia đấu thầu, nộp tiền cọc, nộp Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh và tham dự đấu thầu theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền dự thầu và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
Trường hợp có mặt tại địa điểm mở hồ sơ dự thầu phải xuất trình:
- Đối với cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu. Nếu nhận uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
- Đối với tổ chức: giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức. Người đại diện cho tổ chức phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu.
 
Điều 8: Trình tự các bước tiến hành.

          Hội đồng đấu thầu gửi thông báo mời đăng ký tham gia đấu thầu, phát hành các mẫu phiếu.
          Khách hàng gửi phiếu đăng ký về thông tin của khách hàng và diện tích/khối lượng đăng ký khai thác tỉa thưa cho Hội đồng đấu thầu theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm.
          Hội đồng đấu thầu tổng hợp danh sách khách hàng trình phê duyệt để chọn lựa những khách hàng đủ điều kiện dự thầu và quyết định diện tích/khối lượng khai thác tỉa thưa theo từng khách hàng.
          Hội đồng đấu thầu gửi thư mời dự thầu cùng các thông tin cần thiết liên quan cho khách hàng được lựa chọn kèm theo mẫu Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh (mỗi khách hàng chỉ gửi một phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh).
          Sau khi nhận được thư mời, khách hàng nộp tiền cọc theo diện tích/khối lượng được chấp thuận cho khai thác tỉa thưa.
Khách hàng điền đầy đủ thông tin và gửi Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh cùng với bản sao chứng từ nộp tiền cọc bỏ trong túi hồ sơ niêm phong gửi về Công ty theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm.
          Hội đồng đấu thầu thông báo trên website của Công ty và tại văn phòng Công ty về thời gian, địa điểm mở hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh.
          Khách hàng có mặt để chứng kiến, nếu khách hàng không có mặt thì việc mở hồ sơ vẫn được tiến hành.
Hội đồng đấu thầu tiến hành mở hồ sơ dự thầu, đối chiếu thông tin nộp tiền cọc, mức giá chào, diện tích/khối lượng chào giá để xác định người trúng giá.
          Hội đồng đấu thầu công bố kết quả trúng giá, lập biên bản, tổng hợp báo cáo Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và công bố trên website của Công ty cũng như gửi thông báo kết quả đến từng khách hàng tham dự.
 
Điều 9: Công bố thông tin.

Các khách hàng đều được nhận thông tin như nhau về cuộc đấu thầu.
Thông tin mời đăng ký tham gia đấu thầu được công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày mở Hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh trên các phương tiện:
- Đài truyền hình tỉnh Kon Tum 3 số liên tiếp.
- Website: congtynguyenlieugiaymiennam.com
Quy chế đấu thầu chào giá cạnh tranh, mẫu biểu và các thông tin liên quan được cung cấp tại văn phòng Công ty (số 377 – đường Phan Đình Phùng – thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum; số điện thoại: 0603.866849).

Điều 10: Đối tượng khách hàng và các quy định liên quan.

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam; có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; nếu là tổ chức phải có tư cách pháp nhân; nếu là cá nhân phải có CMND, giấy tở tuỳ thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
Tất cả CBCNV Công ty (trừ thành viên Hội đồng đấu giá) được tham gia dự thầu như khách hàng ngoài Công ty.
         Những trường hợp không được dự thầu:
         - Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo qui định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm tiến hành tổ chức cuộc đấu thầu không nhận thức, làm chủ hành vi của mình.
         - Thành viên Hội đồng đấu thầu; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.
         - Người không có khả năng tổ chức thực hiện khai thác rừng theo qui định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.
 
Điều 11: Thủ tục đăng ký tham gia đấu thầu.

Khách hàng nhận trực tiếp mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu tại văn phòng Công ty hoặc tải về từ website của Công ty. Khách hàng cũng có thể cung cấp thông tin về địa chỉ của khách hàng để Hội đồng đấu thầu gửi mẫu Phiếu cho khách hàng theo đường bưu điện.
Khách hàng tự điền thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu và nộp về văn phòng Công ty (nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm). Phiếu hợp lệ phải đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; có ký tên; đóng dấu (nếu là tổ chức); không tẩy xoá, rách nát; thể hiện rõ diện tích/khối lượng đăng ký khai thác tỉa thưa. Khi gửi Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu phải gửi kèm các tài liệu sau:
Đối với cá nhân: bản sao công chứng giấy CMND, trường hợp nhận uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
Đối với tổ chức: bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương; giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức; bản sao công chứng giấy CMND của người đứng tên ký đơn đăng ký.
Thời gian, địa điểm đăng ký:
Thời gian: từ ngày 16/11/2016 đến 24/11/2016, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
Địa điểm:   Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam.
           377, đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0603.866 849.
Fax: 0603. 866 849.
 
Điều 12: Gửi thư mời dự thầu.

Kết thúc thời điểm đăng ký, Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam sẽ lựa chọn khách hàng để mời dự thầu.
Ngày 25/11/2016, Hội đồng đấu thầu sẽ gửi Thư mời dự thầu, Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh cho các khách hàng đã được lựa chọn.
 
Điều 13: Thủ tục nộp tiền cọc và nộp Hồ sơ dự thầu.

Nộp tiền cọc: Sau khi nhận được thư mời dự thầu, khách hàng phải nộp tiền cọc bằng 5 % giá trị rừng cây khai thác tỉa thưa tính theo giá khởi điểm, chậm nhất đến 15 giờ ngày 02/12/2016. Tiền cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tiền cọc sẽ không được hưởng lãi.
Nộp tiền mặt tại Phòng tài chính kế toán Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam, 377 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum.
          Chuyển khoản vào tài khoản số 5100211000757 của Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam mở tại Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Kon Tum. Nội dung chuyển khoản: Nộp tiền cọc dự thầu chào giá cạnh tranh khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam.
       Tiền mặt phải nộp và tiền chuyển khoản phải về đến tài khoản Công ty chậm nhất đến 15 giờ ngày 02/12/2016).
          Nộp hồ sơ dự thầu: sau khi nộp tiền cọc, khách hàng gửi Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh kèm bản sao chứng từ nộp cọc bỏ trong phong bì riêng dán kín, có niêm phong. Phong bì phải ghi rõ “Hồ sơ dự thầu chào giá cạnh tranh khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá tại Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam” và “Không được mở trước 08 giờ ngày 05/12/2016”. Nếu gửi qua đường bưu điện phải gửi theo hình thức bảo đảm và đến trước 08 giờ ngày  05/12/2016.
Khách hàng nhận mẫu Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh có đóng dấu treo của Công ty được gửi kèm với Thư mời dự thầu, theo hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty.
          Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh hợp lệ là phiếu điền đầy đủ rõ ràng các thông tin theo quy định; nếu là tổ chức phải do đại diện hợp pháp ký, đóng dấu; không rách nát hoặc tẩy xoá; có tổng diện tích/khối lượng chào giá theo các mức giá phải trùng khớp với diện tích/khối lượng được chấp thuận cho thực hiện khai thác tỉa thưa và nộp tiền cọc; có giá chào không cao hơn giá khởi điểm và phải đảm bảo đúng quy định về bước giá. Nếu có sự khác nhau giữa giá chào bằng số và giá bằng chữ thì số tiền bằng chữ sẽ được công nhận.
          Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầu:
Thời gian: từ ngày 26/11/2016 đến 02/12/2016, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
Địa điểm:
Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam.
377, đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0603 866 849. Fax: 0603 866 849.
Khách hàng không được phép rút hoặc huỷ Hồ sơ dự thầu sau khi đã nộp tiền cọc và nộp hồ sơ theo quy định.

Điều 14: Địa điểm và thời gian tổ chức mở Hồ sơ dự thầu.

Địa điểm tổ chức mở Hồ sơ dự thầu:
Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam.
377, đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Thời gian tổ chức mở Hồ sơ dự thầu: 08 giờ ngày 05/12/2016.

Điều 15: Quy định liên quan.

Tên đối tượng đấu giá: khai thác tỉa thưa, vận chuyển gỗ Thông ba lá.
Diện tích/khối lượng thực hiện (hệ số quy đổi gỗ D ≥ 12 cm: 1 m3 = 1,195 tấn; D < 12 cm: 1 m3 = 1 tấn):
 
STT Vị trí
Diện tích
(ha)
Khối lượng (m3)
D ≥ 12 cm D < 12 cm
1 TK 265, 267, 269 – Đăk Hà – Tu Mơ Rông 216,5 7.413,1 2.575,3
2 TK 242 – Văn Xuôi – Tu Mơ Rông 47,2 1.016,9 590,3
3 TK 156, 157, 160 – Đăk Dục – Ngọc Hồi 62,7 1.673,4 548,1
4 TK 177, 178 – Đăk Kan – Ngọc Hồi 40,0 1.000,0 360,0
5 TK 180, 181, 182 – Đăk Kan – Ngọc Hồi 30,0 750,0 330,0
6 TK 572 (K 7; 8; 9; 10; 12)–Rờ Kơi–Sa Thầy 52,0 1.111,1 403,4
7 TK 573 – Rờ Kơi – Sa Thầy 32,8 648,8 314,8
8 TK 572 (K 1; 2; 3; 5), 574, 578 - Rờ Kơi - Sa Thầy 211,0 5.257,3 2.234,0
Tổng cộng 692,2 18.870,6 7.355,9
 
Thời hạn thực hiện: từ 3 đến 6 tháng.
Khối lượng khai thác: tối thiểu đạt 20 m3/ngày.
Giá khởi điểm chào giá:
+ Khai thác gỗ D ≥ 12 cm, vận chuyển về Nhà máy gỗ ván Miền Nam (thôn 1, xã Tân Cành, huyện Đăk Tô – nằm trên quốc lộ 24, cách thi trấn Đăk Tô 3 km):
         Tiểu khu 265, 267, 269 – xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông:   560.873 đồng/m3.
         Tiểu khu 242 – xã Văn Xuôi – huyện Tu Mơ Rông:               598.516 đồng/m3.
         Tiểu khu 156, 157, 160 – xã Đăk Dục – huyện Ngọc Hồi:      523.231 đồng/m3.
         Tiểu khu 177, 178 – xã Đăk Kan – huyện Ngọc Hồi:             516.957 đồng/m3.
         Tiểu khu 180, 181, 182 – xã Đăk Kan – huyện Ngọc Hồi:      529.505 đồng/m3.
         Tiểu khu 572 (khoảnh 7; 8; 9; 10; 12) – Rờ Kơi – Sa Thầy:    579.695 đồng/m3.
         Tiểu khu 573 – xã Rờ Kơi – huyện Sa Thầy:                         548.326 đồng/m3.
         Tiểu khu 572 (K 1; 2; 3; 5), 574, 578 - Rờ Kơi - Sa Thầy:      598.516 đồng/m3.
+ Khai thác gỗ D <12 cm, vận chuyển đến bãi tập kết (<5km):     320.250 đồng/m3.
Bước giá: 5.000 đồng/m3.
Mức giá chào = Giá khởi điểm - (n) Bước giá. (n = 0; 1; 2; 3; 4; 5;…).
Tiền cọc: bằng 5 % giá trị diện tích/khối lượng được chấp thuận cho khai thác tỉa thưa tính theo giá khởi điểm (5 % x diện tích/khối lượng được chấp thuận x giá khởi điểm).
Mỗi khách hàng được đăng ký 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu,  chỉ được gửi và xét 01 Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh, được ghi tối thiểu 01 mức giá, tối đa 05 mức giá vào Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh.
Diện tích/khối lượng được chấp thuận và nộp tiền cọc với tổng diện tích/khối lượng chào giá theo các mức giá phải bằng nhau.

Điều 16: Xem xét các điều kiện để tổ chức mở Hồ sơ dự thầu.

Trước giờ tổ chức mở Hồ sơ, Hội đồng đấu thầu sẽ kiểm tra và xác định rõ:
Danh sách các khách hàng đủ điều kiện dự thầu.
Số lượng Hồ sơ dự thầu.
Mở Hồ sơ dự thầu được tiến hành khi đảm bảo điều kiện theo nguyên tắc thực hiện được quy định tại Điều 2 của quy chế này. Nếu không đủ điều kiện thì không tổ chức mở Hồ sơ dự thầu, cuộc đấu thầu được coi là không thành.

Điều 17: Thực hiện mở Hồ sơ dự thầu.

Tại thời điểm bắt đầu mở Hồ sơ dự thầu, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
- Tổng diện tích/khối lượng giao khoán thực hiện khai thác tỉa thưa thông qua hình thức đấu thầu chào giá cạnh tranh.
- Số lượng khách hàng đăng ký tham gia và được dự thầu.
- Giá khởi điểm khai thác, vận chuyển.
- Những hành vi bị xem là vi phạm Quy chế đấu thầu chào giá cạnh tranh.
- Trình tự và nguyên tắc xác định quyền được thực hiện khai thác, vận chuyển gỗ Thông ba lá tỉa thưa.
- Giải thích những vấn đề khách hàng còn thắc mắc (nếu có).
Mở Hồ sơ dự thầu và xác định khách hàng trúng giá:
Hội đồng đấu thầu mở lần lượt từng Hồ sơ dự thầu, xem xét các Hồ sơ đủ điều kiện, các Hồ sơ vi phạm quy chế, ...
Nguyên tắc xác định khách hàng trúng giá như sau:
Xác định theo giá đăng ký từ thấp đến cao, khách hàng đăng ký theo giá nào, ở vị trí nào thì được giao khoán thực hiện theo giá đó, ở vị trí đó.
Trường hợp ở cùng khu vực vị trí, khách hàng trúng giá ở mức giá thấp hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn vị trí khai thác trước.
Tại mức giá trúng giá, trường hợp các khách hàng cùng đặt giá bằng nhau, sẽ tiến hành tổ chức bốc thăm công khai để xác định khách hàng trúng giá.
Căn cứ kết quả mở Hồ sơ dự thầu, Hội đồng đấu thầu lập biên bản thống nhất kết quả trúng giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Hội đồng đấu giá.

Điều 18: Thông báo kết quả đấu thầu cho khách hàng.

Hội đồng đấu thầu có trách nhiệm gửi thông báo kết quả đấu thầu cho các khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc sau khi lập biên bản đấu thầu. Đồng thời thông báo kết quả đấu thầu trên website:
congtynguyenlieugiaymiennam.com.

Điều 19: Đàm phán, ký kết hợp đồng khai thác, vận chuyển gỗ Thông ba lá tỉa thưa.
Hợp đồng khai thác, vận chuyển gỗ Thông ba lá tỉa thưa sẽ do Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam và khách hàng trúng giá cùng có trách nhiệm thực hiện ký kết theo các nội dung đã được ban hành cùng với Quy chế này trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả trúng giá.
Giá thực hiện ký kết Hợp đồng là mức giá khách hàng đã ghi trong phiếu dự thầu và được Hội đồng đấu giá xác định là giá trúng.

Điều 20: Phương thức thực hiện khai thác tỉa thưa.

Căn cứ vào Hợp đồng khai thác, vận chuyển gỗ Thông ba lá tỉa thưa được ký kết giữa Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam và khách hàng trúng giá, Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam sẽ tổ chức bàn giao hiện trường và các hồ sơ liên quan, khách hàng trúng giá phải triển khai tổ chức thực hiện khai thác tỉa thưa theo thời hạn, khối lượng cam kết quy định trong hợp đồng.

Điều 21: Xử lý các trường hợp vi phạm.

Những trường hợp sau đây được coi là vi phạm Quy chế đấu thầu và khách hàng không được nhận lại tiền cọc:
          - Không nộp/nộp muộn Hồ sơ dự thầu;
          - Hồ sơ dự thầu không đáp ứng quy định tại Điều 13 của Quy chế này hoặc Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc diện tích/khối lượng khai thác tỉa thưa cũng như diện tích/khối lượng chào giá.
- Chào giá cao hơn giá khởi điểm.
- Ghi sai bước giá.
          - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu dự thầu chào giá cạnh tranh.
- Diện tích/khối lượng gỗ đăng ký không bằng tổng diện tích/khối lượng gỗ chào giá.
- Trường hợp khách hàng trúng giá không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng nhưng không tổ chức thi công thì khách hàng trúng giá đó sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền cọc.
- Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại điều này và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 22: Xử lý tiền cọc.

Đối với trường hợp không tổ chức cuộc đấu thầu, khách hàng sẽ được hoàn trả lại toàn bộ tiền cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ dự thầu.
Trong trường hợp khách hàng dự thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ nhưng không trúng giá do chào giá thấp hơn giá của khách hàng trúng giá thì sẽ được thanh toán lại tiền cọc khi Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam thông báo khách hàng trúng giá đã hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng.
Trường hợp khách hàng trúng giá không ký kết hợp đồng thì Hội đồng đấu thầu sẽ lựa chọn khách hàng đủ điều kiện có giá chào liền kề làm khách hàng trúng giá tiếp theo.
Đối với khách hàng trúng giá thì khoản tiền cọc được giữ lại làm số tiền đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng.
Khách hàng nhận lại tiền cọc bằng hình thức chuyển khoản phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.
 
Điều 23: Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trực tiếp trong buổi mở Hồ sơ dự thầu, trước khi tiến hành mở Hồ sơ. Hội đồng dự thầu sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của khách hàng khi các Hồ sơ dự thầu đã được mở.
 
Chương III :
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24: Điều khoản thi hành

         Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng đấu thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.
         Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng đấu thầu Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam  quyết định./.
                                                                    
                                                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU
 
                                                                                                                                         Võ Đình Lợi
 
 
Tác giả bài viết: VÕ ĐÌNH LỢI
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu công ty

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

      Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam,  được thành lập theo quyết định số 2776/QĐ-TCCB ngày 25/9/1996 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương), trụ sở Công ty đóng tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ trồng rừng...

Thăm dò ý kiến

Bằng cách nào bạn biết đến trang web này?

Qua công cụ tìm kiếm

Qua liên kết từ một trang web khác

Qua người giới thiệu

Tình cờ ghé thăm

Mạc Văn Được
0946330042